Proces Engineering

Het ontwerp van een proces installatie begint met het verzamelen van de uitgangspunten en leggen deze vast in een designbook. Met behulp van deze gegevens kan een Proces Flow Diagram (PFD) opgesteld worden, welke de basis vormt voor het ontwerp van het proces. Na review van de PFD, wordt deze omgezet naar een Process & Instumentation Diagram (P&ID), waar vervolgens de benodigde lijsten uitgecrëerd worden, zoals; Equipment-, Line-, item-, reinigingslijsten.  

 Na de eerste reviews, HRA* & HAZOP*, kan er begonnen worden aan een concept layout en het opstellen van de benodigde documenten voor het vervolg;

 • P&ID (Process & Instumentation Diagram)
 • PFD (Proces Flow Diagram)
 • URS (User Requirement Specification)
 • RFQ (Request For Qutation)
 • Pipespecs
 • Equipmentlist
 • Linelist
 • Itemlist (taglist)
 • reinigingsplan
 • Spoelplan
 • LoToTo plan

 

Hygienic Plant Design (EN-1672-2)

Het hygiënische ontwerp van een voedselverwerkende industrie is mischien wel een van de minst begrepen disiplines in de industrie, maar de betekenis ervan is mischien wel het belangrijkste. Het begint met een "bevroren" P&ID, welke getoetst zijn aan de geldende richtlijnen en normen.  De installaties en ruimtes worden ontworpen, gebouwd en afgewerkt conform de laatste stand van de techniek en voldoen aan de wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van hygiënisch ontwerpen. 

Instanties zoals EHEDG en HDN helpen de markt bij de hygiënische vraagstukken over het ontwerp en bouwen van machines of installaties. Beide partijen nemen de Europese norm EN-1672-2 en de internationale variant ISO-14159 als basis. Binnen deze normen is alles gebaseerd op de vermeende gevaren voor voedselveiligheid, gebruik van de machines en manieren om gevaren voor voedselveiligheid te mijden of elimineren. Hiervoor vormt een hygiëne risico analyse (HRA) de basis.

Project Management

Elke organisatie gebruikt projectmanagement. Voor de meer bijzondere werkzaamheden installeert men een projectgroep of een projectorganisatie die met oplossingen moet komen. Om een project in zo goed mogelijke banen te leiden, is het nuttig het project op te delen in fasen. Door het faseren van het project, wordt het totale werk opgedeeld in kleinere delen, die daardoor makkelijker te overzien zijn. Hieronder wordt een faseringsmodel gegeven dat in de praktijk zijn nut heeft bewezen.
 

Surveying (3D Scanning)

JasperScan, 3D scan partner Jaspers Engineering , is al sinds 2016 specialist in 3D laserscannen. Wij zetten de 3D laser scanningtechniek in om een gedetailleerd beeld te maken van een driedimensionale omgeving. Dat kan de binnenkant van een fabriek zijn, maar ook een landschap of terrein met diverse gebouwen: de mogelijkheden van 3D laserscannen zijn eindeloos. Wij vertellen er u er graag meer over!

 

Hoe werkt 3D laser scanning?

Een 3D scanner maakt een beeld van een driedimensionale omgeving net zoals een fotocamera doet. Een 3D laser scanner heeft als extra voordeel dat ook gelijk de afstand tot het object gemeten wordt. De mogelijkheden van 3D laserscannen zijn eindeloos. U kunt laserscannen bijvoorbeeld inzetten bij:

 • Het inmeten van gebouwen (zowel de binnen- als buitenzijde);
 • Het inmeten van Productie Processen (zowel de binnen- als buitenzijde);
 • Het inmeten van Equipment
 • Constructiewerkzaamheden;
 • Reverse engineering;

Voor het 3D laserscannen gebruiken wij de Faro laserscanner . Dit is een hoogwaardige scanner die tijdens het scannen met smalle lichtstralen de ruimte aftasten. De lichtsignalen reflecteren weer terug naar het apparaat waardoor er een gedetailleerde puntenwolk ontstaat die de ruimte beschrijft. Deze puntenwolk kan worden gebruikt als basis voor een driedimensionale reconstructie in bijvoorbeeld een CAD-pakket, Inventor of Autocad Plant

 

Model Based Enterprise

De digitalisering van de industrie schrijdt voort in een steeds hoger tempo. Dat betekent dat software die leidt tot het automatiseren van bedrijfsprocessen al dan niet in combinatie met kunstmatige intelligentie steeds geavanceerder wordt.

In de metaalindustrie heet dit Model Based Enterprise (MBE).

MBE staat voor het concept waarbij mensen, niet noodzakelijk van eenzelfde onderneming, (gelijktijdig) samenwerken aan het (grote totale) bestand dat alle informatie bevat.

MBE met alle componenten, documentatie, handleidingen, checklists, onderhoudsboeken, montagevoorschriften, inclusief video’s voor de ondersteuning bij onderhoud op afstand etc. zijn te benaderen in één digitaal pakket.

 

Het uitgangspunt bij MBE is een 3D-ontwerp.

Vanuit de 3D-tekeningen worden door de engineer 2D-tekeningen gemaakt voor productie en assemblage.

Om tot productie over te kunnen gaan, is extra informatie nodig. De bekende STEP-files bevatten deze extra informatie niet. Deze informatie wordt in aparte bestanden meegeleverd. De tekeningen en documenten gaan digitaal of op papier naar de werkvloer.

De volgende stap is het programmeren van de CNC-machines en meetmachines.Wanneer we dit 3D-ontwerp dus digitaal aanvullen met ruwheden, oppervlaktebewerkingen, benodigde materialen en overige productie en assemblage-informatie, krijgen we één bestand dat alle informatie voor de productie bevat, behalve tekeningen.


De voordelen van MBE:

 • Het 3D-model geeft een realistisch beeld.
 • Zo kunnen in een vroeg stadium ontwerpfouten voorkomen worden.
 • Het niet maken van de 2D-tekeningen is een ander voordeel. Is het ontwerp in de oude manier van werken klaar, dan werden 2D-tekeningen gemaakt met alle risico’s van interpretatiefouten. De voordelen beginnen dus aan het begin van de keten, bij het ontwerpproces. Wanneer men beschikt over een digitaal model dan kan dit als input gebruikt worden in diverse applicaties. Met een kopie van het model kunnen we nu optimalisaties uit gaan voeren. Deze kopie noemen we de ‘digital twin’. Wijzigingen aan de digital twin hebben geen invloed op het oorspronkelijke 3D-model.
 • Tolerantie-optimalisatie: Berekeningen van de computer waarmee de variatie van de toleranties wordt doorgerekend om zo de meest optimale tolerantie te vinden.
 • Optimaal in prijs in relatie tot functionaliteit.
 • Productiekostenoptimalisatie: Het model kan rechtstreeks aan een productiesimulator gekoppeld worden. Deze berekent de productietijd en bijbehorende inzet van CNC-machines. Optimalisatie van het ontwerp naar productiekosten is zo mogelijk.
 • Productie-terugkoppeling: Informatie uit de productie van de onderdelen van de machine kan gebruikt worden om het ontwerp te verbeteren en de kans op fouten te reduceren of de stabiliteit van de productie te verbeteren.Samenvattend, de vele voordelen zitten voor bedrijven dus vooral in het ontwerpproces en de optimalisaties met verschillende computerprogramma’s.

 

 

Consulting
Iedereen heeft een stip aan de horizon nodig. Een doel om voor te gaan. Voor ons is dat het efficiënter, duurzamer of veiliger maken van jouw wereld. 

Onze consultancy afdeling bestaat uit experts die stuk voor stuk een technische achtergrond hebben. Ze kunnen je dus vanuit de inhoud adviseren en meedenken over de meest complexe vraagstukken, zowel voor nieuwe als bestaande installaties. Ons advies pakken we heel grondig aan. We maken begrotingen en tekenen uit hoe we een project gaan aanpakken. Dit doen we aan de hand van quickscans en haalbaarheidsstudies. Zo weet je precies waar jij aan toe bent. 

 

Normen en Richtlijnen

1672-2
Deze internationale norm specificeert hygiëne-eisen van de machines en geeft informatie voor het beoogde gebruik te verstrekken door de fabrikant. Het geldt voor alle soorten machines en bijbehorende apparatuur gebruikt waar hygiënische risico’s voor de consument van het product kan optreden. De norm maakt hierbij een onderscheid naar omgeving/ruimtes waar de apparatuur zich bevind, zoals:

 • De directe voedselbereidingsomgeving
 • Het spatgebied
 • De niet-voedselbereidingsomgeving

De directe  voedselbereidingsomgeving is de ruimte waar oppervlakken/delen in contact kunnen komen met voedingsmiddelen of oppervlakken waarmee het product in aanraking kan komen en waarbij het wordt teruggebracht in het productieproces.
De spat- of stroomomgeving dat bestaat uit die oppervlakken waar voedingsmiddelen op kan spatten of stromen maar niet naar het productieproces wordt teruggevoerd.
De niet-voedselbereidingsruimte is elk ander gebied dan zojuist beschreven.

Tevens moet opgelet worden dat er geen kruisbesmetting kan optreden. Indien voedingsmiddelen uit het spatgebied handmatig ingevoerd worden in het productieproces dan geldt dit toch als directe voedselbereidingsomgeving!

HACCP
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Het HACCP-systeem bestaat uit 7 stappen:

 • Inventarisatie van alle potentiële gevaren
 • Vaststellen van de kritische beheerspunten (CCP’s), de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
 • Aangeven van de kritieke grenzen per CCP
 • Vaststellen hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitord” worden
 • Vastleggen van de  de correctieve acties per CCP die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
 • Verifieer! Een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt
 • Bijhouden van relevante documentatie en registraties (vastleggen wat je hebt aangepast en hoe je dit hebt gedaan)

EHEDG
EHEDG staat voor “European Hygienic Engineering & Design Group” en is een Europese non-profit organisatie die de voedselindustrie voorlichting geeft ten aanzien van Hygienic Design oplossingen. Dit door middel van het aanbieden van praktische richtlijnen en (gecertificeerde) testprocedures componenten.

De vijf speerpunten voor EHEDG, in het Hygienic Design, zijn ontwerp

 • -gebouwen,
 • -utilities,
 • -machinebouw & proces installaties,
 • -cleaning en desinfectie en persoonlijke hygiëne.

  Er zijn diverse werkgroepen binnen EHEDG bezig met het oplossen van hygiënische vraagstukken.

HDN
HDN staat voor “Hygienic Design Network” en is een Nederlandse non-profit organisatie die de HDN methodiek ontwikkelt op basis van Europese regelgeving (o.a. EN1672-2) en deze vervolgens in de Europese voedselindustrie implementeert en borgt. Speerpunt is de Nederlandse voedselindustrie. Na succesvolle implementatie volgen de andere EU landen. HDN is een (gestructureerde) methodiek die garandeert dat vanaf het theoretisch ontwerp tot en met de oplevering van een machine of procesinstallatie het geheel aantoonbaar voldoet aan Europese regelgeving in het kader van voedselveiligheid. Uitvoering geschiedt door gecertificeerde bedrijven.

HRA
De Hygienische Risico Analyse is onderdeel van de ISO12100 en EN1672-2. Dit zijn de Europese normen voor het gebruiken, ontwerpen en bouwen van machines of installaties voor de productie van voedingsmiddelen en de directe omgeving.